Assecatge Solar

La Planta d'Assecatge Solar està situada a la zona Z-1 de Ca'n Canut. L'àrea d'assecat ocupa una superfície de 17200 m2 dividida en 12 cambres independents, amb una superfície útil per cambra de 1439,3 m2.


La Instalació s'ha dissenyat per al tractament de llots dirigits, digest i llots no dirigits, amb un contingut de matèria seca superior al 25% i un producte final amb un percentatge de matèria seca entre el 65% i el 80%.


Les tones de llots a tractar arriben als 30.000, amb un producte final de 10.125t de llots secs, que són valorats energèticament.


La distribució mensual dels llots està calculada en funció de les condicions climàtiques: radiació solar, temperatura, humitat relativa o influència del calor extern.


Les cambres estan construïdes amb una estructura d'acer galvanitzat autoportant de tipus hivernacle. La transparència del material de tractament i de coberta suposa un increment de l'eficiència de assecat.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com