Installacions

Planta de Compostatge de Marratxí (Zona 1):

Situada a l’àrea de Can Canut, la planta de compost tracta la Fracció Orgànica de Recollida Municipal (FORM), la Fracció Vegetal (FV) i els llots procedents de l’espesseïment amb la planta de metanització i de diverses depuradores de Mallorca amb digestió anaeròbica.

 

La planta consta de dues naus. En la primera s’emmagatzema i prepara el llot i la poda triturada. A més, s’afina el compost un cop madurat. La segona nau està dedicada completament al procés de compostatge amb túnels dinàmics.


Planta de Compostatge de Calvià (Zona 3):

La planta de compostatge de Calvià està situada a la zona Z-3 i ocupa una superfície de 5.700 m2. S'ha dissenyat per al tractament de la FORM i la FV de procedència municipal, de particulars i organismes. La capacitat de tractament de la planta és de 2.000t/any de FORM i 900t/any de FV.

El disseny de la instal·lació s'ha realitzat tenint en compte el material d'entrada i la qualitat del producte a obtenir i, al mateix temps, procurant evitar-ne l'emissió i proliferació d'olors.


Plantes de Compostatge d'Ariany, Felanitx i Sa Pobla:

En les plantes de compostaje d'Ariany, Felanitx i Sa Pobla es tracten els llots provinents de les estacions depuradores del IBASAN i de municipis pròxims.

Foren construïdes entre 1990 i 1994. El seu objectiu, per una banda, consisteix a l'eliminació de abocaments incontrolats al terreny dels llots i, per una altra, en la reutilització del producte per al sector agroforestal.

L'any 2000, TIRME assumí el compromís d'explotació d'aquestes instal·lacions.

Les plantes foren dissenyades per al tractament de 8000 tones/any de llots, amb una humitat màxima del 80%.

El sistema de tractament escollit per a aquestes instal·lacions és el de compostatge accelerat, que utilitza un reactor dinàmic en forma de canal- rasa. El moviment es realitza amb una volteajdora de canal automàtica.

 

Els residus que tracten aquestes instal·lacions són:

-llots procedents d'EDAR municipals.

-podes municipals procedents d’empreses de jardineria, organismes oficials i particulars.

 

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax +34 971 435 218 info@tirme.com