Capacitat de tractament

La quantitat de residus a tractar mitjançant incineració és de 300.000 t/any, que en pes produïxen un 9% de cendres cementadas, és a dir, 27.000 t/any. Tenint en compte que les cendres, una vegada cementadas, presenten una densitat de 1,6 t/m³, el volum anual de cendres a confinar en dipòsit de seguretat procedent de la planta incineradora serà de 16.875 m³/any, que representen un 2% del volum inicial de residus. La capacitat útil del dipòsit de seguretat és de 415.035 m³ per a un volum de 413.440 m³ de cendres cementadas, producció prevista en 25,5 anys. SUPERFÍCIE: Superfície total 6,73 ha Superfície del dipòsit de seguretat 60.000 m³ Superfícies de les basses d`emmagatzematge de lixiviats i pluvials 7.000 m²

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax +34 971 435 218 info@tirme.com