Qu s?

La planta de selecció d’envasos ha estat dissenyada per poder tractar els envasos lleugers que són generats a l’illa de Mallorca

 

Els envasos procedents de la recollida selectiva (contenidor groc) se seleccionen manualment i/o mecànicament, i classifiquen en: paper-cartró, PEAD (garrafas), PEBD (borses de supermercat), PET (ampolles de begudes gasoses, d`aigua), PVC (ampolles de lleixiu), MIX (barreja de diferents plàstics), cartró - alumini per a begudes (bricks), alumini, ferralla i vidre. Posteriorment són lliurats als gestors recicladors.

 

La capacitat horària nominal és de 4’7t/h per un torn de treball de vuit hores, la qual cosa equival, aproximadament, a unes 7.000t d’envasos a tractar durant un únic torn. Actualment hi ha dos torns de treball operatius de dilluns a divendres,  augmentant la capacitat de tractament a 14.000 tones/any.

 

El personal contractat per TIRME per a l’operació d’aquesta instal·lació prové de la Fundació Deixalles. La resta de les tasques com, per exemple, la direcció, administració, supervisió, manteniment i logística les realitza el personal de TIRME.

 

La qualitat dels materials escollits al final del procés està fixada per Ecoembajes , segons s’establí en el conveni firmat entre l’empresa i el Consell de Mallorca.

 

Tots els materials seleccionats són expedits a la península, car a les Illes no hi ha implantada cap altra indústria que es dediqui al tractament de plàstics i altres materials per a la posterior realització.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com