Materials que es recuperen

Composici orientativa de cada fracci en pes:

PET (Polietilentereftalato) 28%

Envasos de PEAD (Polietil d`alta densitat) 17%

Film de PEBD (Polietil de baixa densitat) 15%

Alumini 1%

Frric 22%

Vidre 0%

Tetrabrick 7%

Cartr 1%

Mix 9%

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax +34 971 435 218 info@tirme.com