Estacions de transferència de RU

Les estacions de transferència són instal·lacions on els residus es compacten per fraccions per a ser traslladats a les plantes de tractament mitjançant camions d’elevada capacitat.

 

Existeixen estacions de transferència en Alcudia, Binissalem, Campos, Manacor i Calviá en les quals es concentren els residus dels municipis de les seves respectives àrees d`influència.

 

La funció de les citades instal·lacions és evitar que els camions de recollida domiciliària de residus sòlids urbans hàgin de cobrir grans distàncies, optimitzant així els mitjans humans i mecànics.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com