Característiques

Una instal.lació d'incineració compren:

a) Zona de recepció, emmagatzematge i pretractament dels residus.

b) Forns de combustió, incloent-hi els sistemes d’alimentació de residus, combustible viable i recollida dels residus de combustió.

c) Caldera i sistema de recollida de cendres voladores.

d) Sistema de generació elèctrica: turbina de vapor, alternador i parc d’alta tensió per a l'exportació d’energia.

e) Instal.lacions de tractament dels gasos de combustió.

f) Instal.lacions de valorització, eliminació o emmagatzematge in situ dels residus de la incineració i de les aigües residuals, a més del tractament de les aigües en el cas que també es realitzi in situ.

g) Xemeneia

h) Dispositius i sistemes de control de les operacions d'incineració, de registre i seguiment de les condicions d'incineració.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com