Com funciona la Planta de valorització energètica?

Funcionament


Una vegada arribats els residus a la Planta, es descarreguen en la fossa des d'on s'introduïxen, mitjançant un pont grua, a les tolves d'alimentació.


Posteriorment els residus entren en els forns on són incinerats i s'obté un subproducto en forma d'escòria inerta. Els gasos de combustió procedents del forn circulen a través de la caldera que produïx el vapor. Aquest es transforma en energia elèctrica en un turbogrupo. Els gasos de la caldera passen al sistema de depuració de gasos entrant en el reactor semiseco per al seu rentat mitjançant addició de calç. Posteriorment es dirigeixen per un conducte al filtre de mànigues. La injecció de carbó actiu es produïx al pas dels gasos entre el reactor semiseco i els filtres de mànigues. En aquest últim, els gasos travessen una multitud de conductes porosos on queden retingudes les partícules i els components indesitjables. Quan els gasos surten del filtre passen al ventilador de tir, la funció del qual és impulsar-los, ja nets d`elements contaminants, a la xemeneia perquè a través d`ella siguin expedits a l'atmosfera.


Les cendres recollides en el reactor i en el filtre de mànigues són tractades en la pròpia Planta mitjançant un procés d'estabilització/solidificación amb ciment abans del seu trasllat al dipòsit de seguretat. Aquest sistema, encara que car, és molt efectiu per a prevenir qualsevol contaminació en el medi ambient.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com