Petició d'oferta per a la contractació del Lot 03, Valorització Energčtica, de l'ampliació a la fase-III de la Planta de metanització del Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca

10/11/21 | | ACTIVITATS

1. Entitat adjudicatària:

Entitat: Tirme S. a.

Activitat: Empresa concessionària del servei públic obligatori de gestió de residus urbans a l'illa de Mallorca.

CIF: A 07326473

Domicili social: Ctra Soller km. 8,2 Camí Són Reus. Palma (07120). Balears. Espanya

 

2. Objecte del contracte:

Descripció: Lot 03 del projecte d'ampliació de la planta de Metanització, per digestió anaeròbia en via humida, de fracció orgànica provinent de recollida selectiva. L'ampliació, correspon bàsicament a un tercer motor generador, amb tots els equips i sistemes necessaris, amb l'objectiu de produir energia elèctrica i tèrmica, a partir del biogàs produït en la planta.

Inclou: l'Enginyeria, fabricació, subministrament, construcció i posada en marxa del motor, així com tots els aspectes sol·licitats en la documentació de la licitació.

 

Termini d'execució: des del mes de Març de 2022 a Juny 2023. Aquestes dates queden condicionades a l'obtenció de les llicències i permisos administratius.

 

3. Requisits específics del contractista:

Experiència demostrada en disseny, construcció i posada en marxa de plantes de tractament de Residus Municipals.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional. Especificats en la documentació de licitació.

 

4. Obtenció de documentació i informació:

Mitjançant sol·licitud al correu electrònic: proyectos@tirme.com.

 

Per a la remissió de la documentació de licitació, és imprescindible adjuntar una presentació de l'empresa oferent, dades de contacte i referències en projectes similars a nivell nacional o europeu, segons l'indicat en l'apartat anterior.

 

Data límit obtenció documentació i informació dels plecs de petició d'oferta: 15 dies a partir d'aquesta publicació.

 

5. Presentació d'ofertes:

Data límit de presentació: 10 de Desembre de 2021

Documentació que integrarà les ofertes: Especificada en els plecs de petició d'oferta.

Lloc de presentació: proyectos@tirme.com

Termini durant el qual l'oferent estarà obligat a mantenir la seva oferta: 6 mesos

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com