TIRME disposa d'un Codi ètic.

L'objectiu últim que es persegueix és aconseguir, amb la col·laboració de tot el personal de TIRME i els seus Grups d'Interès, un marc de convivència i acte responsabilitat.

1. Totes les persones de l'empresa hauran de complir amb els principis de transparència, veracitat, confiança i bona fe en l'acompliment de les seves funcions.

2. Les persones de l'empresa no cometran cap acte il·legal en relació a l'execució i compliment de les activitats pròpies del seu càrrec.

3. Totes les persones de l'empresa gaudiran d'igualtat de condicions sense tenir en compte raons de raça, color, religió, nacionalitat, gènere, orientació sexual, edat, discapacitat, diversitat, afiliació política i/o participació en sindicats.

4. Es respectarà la llibertat de consciència i les conviccions religioses i morals, integritat i intimitat de totes les persones.

5. Es tractarà a totes les persones de forma justa, amb dignitat i respecte, incloent aquelles persones que àdhuc sent d'altres empreses, treballen temporalment en les instal·lacions de TIRME.

6. No es tolerarà cap tipus d'intimidació, discriminació directa i indirecta, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, tractament il·lícit o denigrante sobre cap de les persones per part de cap company/a i/o superior en tota la línia jeràrquica, així com, abusos, coaccions o qualsevol altre tipus d'actuacions no professionals. Especialment, es vetllarà per garantir la integritat i els drets dels menors que visitin les instal·lacions de la companyia.

7. No es toleraran les accions violentes i/o amenaces físiques o verbals, incloent conductes agressives, despectives i/o inadequades.

8. Cada persona s'esforçarà, en la mesura del possible, a complir les responsabilitats que li són assignades. No es tolerarà una disminució contínua i voluntària en el rendiment del treball.

9. No es toleraran actes d'indisciplina, entesa com l'incompliment conscient i volgut de les obligacions del contracte, així com, els actes de desobediència directa d'ordres rebudes pel superior jeràrquic en referència a l'acompliment de les seves activitats en l'empresa.

10. No es permet treballar sota els efectes de substàncies, que puguin afectar al nostre organisme impedint el normal desenvolupament de les nostres tasques i comprometent la nostra seguretat durant el desenvolupament de les mateixes, així com el consum de begudes alcohòliques durant la jornada laboral.

11. Queda prohibit fumar i menjar excepte en els llocs [...]

AMPLIAR

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com