Control Mediambiental


Els controls ambientals aplicables a les instal·lacions de tractament de residus urbans contemplades en el PDSGRUM vénen regulats a través d'un Programa de Mesures i Vigilància Ambiental específic (d'ara endavant PMVA), aprovat a través d'una Resolució de la Consellera de Medi Ambient i publicat en el Butlletí Oficial dels Illes Balears (BOIB núm. 59, de 17 de maig de 2001), que s'ha anat complementant/actualitzant amb els requisits de les Autoritzacions Ambientals Integrades (d'ara endavant AAIs) de les instal·lacions incloses en el marc normatiu IPPC (Planta de Metanización i Compostatge de Zona 1; Planta d'Assecat Solar de llots; Planta de Valorització Energètica, Planta de Producció de Ecoárido i Dipòsit de Seguretat; i Dipòsit de Rebutjos de Zona 2).


El PMVA és un extens i ambiciós programa, que especifica els aspectes ambientals objecte d'estudi (aigües, emissions a l'atmosfera, olors, sorolls, sòls, qualitat de l'aire i subproductes tals com l’ecoàrid, les cendres cimentadas i el compost), els paràmetres a controlar, així com la freqüència i tipus d'anàlisi.


Tot això s'aplica tenint en compte les possibles afeccions a l'entorn natural i a les poblacions properes a les plantes de tractament gestionades per TIRME a la illa de Mallorca, amb l'objectiu final de garantir el bon funcionament i mínim impacte de les instal·lacions, el compliment de la legislació ambiental aplicable i procedir, si fos necessari, en funció dels resultats, a l'adopció de les mesures correctivas oportunes.


Per al desenvolupament dels controls previstos en el PMVA i les AAIs es contracta a Organismes Col·laboradors de l'Administració, així com entitats i laboratoris especialitzats.


Les dades es lliuren al Consell de Mallorca i es presenten i discuteixen en un Comitè específic creat dins del propi PMVA, el Comitè Tècnic de Seguiment del PMVA, que està integrat per representants de la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, representants del Consell de Mallorca, de TIRME, de EMAYA i de les entitats que realitzen els controls, entre les quals es troba actualment la UIB.


La difusió dels resultats de l'aplicació del PMVA es realitza anualment a través de la Comissió de Seguiment de la Gestió dels Residus No Perillosos de Mallorca, de la qual formen part el Consell de Mallorca, el Govern Balear, els Municipis on estan situades les plantes de tractament, entitats ciutadanes (Federacions o Associacions d'Entitats Locals de [...]

AMPLIAR

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com