TIRME renova el seu certificat com a empresa familiarment responsable

17/02/21 | | NOTICIES

TIRME ha renovat el Certificat efr com a organització compromesa amb el benestar dels treballadors i les seves famílies. Aquest certificat, atorgat per Fundació Másfamilia, avala un model organitzatiu que aposta per la flexibilitat, la conciliació de la vida laboral i personal, la igualtat d'oportunitats i la inclusió dels col·lectius més desfavorits.

 

Després de la realització de la corresponent auditoria, TIRME ha aconseguit ascendir a la categoria proactiva B+. Això implica el desenvolupament d'uns processos d'identificació de les necessitats dels treballadors, un seguiment posterior de les mesures adoptades, i unes auditories finals per a identificar els punts de millora.

 

El Certificat efr suposa un pas més en la consecució d'una sèrie d'objectius plasmats en el Conveni Col·lectiu de TIRME per al període 2019-2023, com ara facilitar la prejubilació o jubilació, el dret a la desconnexió digital, l'ampliació de la forqueta d'inici de la jornada, l'increment de l'ajuda escolar o el gaudi de la reducció de jornada per cura de menors fins als 14 anys.

 

A més, el Certificat efr valora els cinc plans d'actuació implementats per TIRME per a garantir als seus treballadors un tracte respectuós i coherent amb els principis d'una societat moderna i plural:

 

•        Pla de Conciliació i Igualtat, que regula el comportament de l'empresa en matèria de conciliació

•        Manual de Mesures de Conciliació, que recull totes les mesures a la disposició del personal

•        Protocol de Prevenció de l'Assetjament, per a definir, prevenir i, si escau, actuar i eliminar aquelles conductes que siguin susceptibles de qualificar-se com a assetjament moral, sexual i/o per raó de gènere

•        Pla d'Addiccions, per a la seva detecció en l'entorn laboral que permeti adoptar les mesures adequades enfront de conductes dependents o addictives

•        Pla d'integració de la discapacitat i la diversitat, el qual dóna atenció a les persones amb capacitats diferents i al component de diversitat; un Pla de Formació a través del qual promovem el desenvolupament professional i personal de la plantilla.

 

Tot això contribueix a aconseguir l'objectiu de TIRME de fidelizar al seu personal, una estratègia que la direcció considera clau per a la sostenibilitat social i econòmica del seu projecte empresarial.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com