L'objectiu de les 4R: Les tendències actuals en el tractament de residus sòlids van dirigides a la implantació d'actuacions per a reduir els residus generats, recuperar dels residus aquelles fraccions valorizables i eliminar de forma respectuosa amb el medi ambient la fracció no aprofitable. La Unió Europea, a través de les seves directives, establix que per a una gestió adequada dels residus, que garanteixi la protecció del medi ambient, ha de fomentar-se el desenvolupament de les cridades 4R. Les 2 noves Rs de TIRME A més de les 4 Rs, proposada per les autoritats europees, Tirme ha inclòs en la seva política ambiental 2 Rs més, reeducar i reinserir socialment.


Reduir Evitar la producció de residus i el seu nocividad, el que requereix un canvi radical en les pautes de producció i consum.


Reutilitzar Reutilitzar tot el que es pugui, així s'allarga la vida dels productes i es contribuïx a disminuir la quantitat de residus.


Reciclar Certs materials continguts en els residus poden ser utilitzats com matèria primera per a la indústria, agricultura i altres usos. Amb el reciclatge estalviem recursos i disminuïm la quantitat de residus dels quals ens hem de desfer.


Recuperar Recuperar, mitjançant el tractament tèrmic dels residus, l'energia continguda en els mateixos. Amb aquest aprofitament energètic estalviem energia provinent d'altres fonts i reduïm en un 90% el volum total de residus sòlids urbans, eliminant el gran impacte visual i ambiental dels abocadors.


Reeducar Perquè la millor manera de solucionar els problemes ambientals és facilitar, fomentar, sensibilitzar i fer participis a tots els ciutadans.


Reinserir Tirme ha signat convenis de col·laboració amb diferents entitats i dóna una sortida laboral a sectors socialment desfavorits.TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com