Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Política de Privacitat

La present política de privacitat és aplicable al tractament de totes les dades personals que l'usuari aporti a TIRME, S.A., (en endavant, "L'ENTITAT") en accedir a la seva pàgina web, que tractarà les dades facilitades per l'usuari en els termes previstos en la present política.


Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

 1. TIRME, S.A. (en endavant, "TIRME")
 2. Adreça: Ctra. de Soller Km. 8,2, camí de Son Reus, 07120 de Palma de Mallorca (Illes Balears, Espanya).
 3. Correu electrònic de contacte: lopd@tirme.com


Quines dades personals recaptem a través de la Pàgina?

 1. Dades recaptades de manera directa: mitjançant l'emplenament de formularis i qüestionaris ubicats a les diferents seccions de la pàgina amb la finalitat d'enviar-nos les seves sol.licituds d'informació, peticions, registrar la seva alta, etc.
 2. Dades recaptades de manera indirecta mitjançant l'ús de cookies: per a estadístiques, per analitzar l'ús que es realitza de la nostra Pàgina i facilitar serveis de valor afegit com el mapa d'ubicació de les nostres oficines. Consulteu la nostra Política de cookies https://www.tirme.com/ca/cookies per obtenir informació sobre les cookies que utilitzem.


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals i quina és la base de legitimació legal?

Les dades personals aportades per l' usuari seran tractades per L' ENTITAT amb les següents finalitats.


FINALITAT 1. Contacte i gestió d'usuaris del lloc web

 1. Descripció de la finalitat: Les dades personals dels usuaris que contacten amb L'ENTITAT a través de qualsevol dels canals de contacte posats a disposició en la pàgina web, seran tractades amb la finalitat de gestionar aquest contacte, atendre les sol·licituds rebudes a través dels mateixos i prestar els serveis requerits.
 2. Base de legitimació: El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l' aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
 3. Dades tractades per a aquesta finalitat: Dades de caràcter identificatiu i de contacte (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon) i qualsevol altra tipologia de dades que pugui ser proporcionada per l'usuari mitjançant l'emplenament del formulari.


FINALITAT 2. Treball

 1. Descripció de la finalitat: Les dades personals dels usuaris que vulguin participar en els nostres processos de selecció de personal seran tractades amb la finalitat de gestionar la recepció dels currículums remesos a L' ENTITAT, així com amb la finalitat d' analitzar el perfil professional del candidat i, si s' escau, possibilitar la participació en els processos de selecció de personal d' ENTITAT i, si és el cas, d'empreses del grup empresarial.
 2. Base de legitimació: L'interessat presta el consentiment exprés i explícit per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
 3. Dades tractades per a aquesta finalitat: Dades identificatives i de contacte (nom, llinatge, documentació d'identitat, adreça postal i/o electrònica, número telèfon, etc.). Dades de característiques personals i circumstàncies socials (p.ex., edat, sexe, data de naixement, nombre de fills... etc.). Dades acadèmiques i professionals (p.ex. dades contingudes en el seu currículum).


FINALITAT 3. Gestió de cookies del lloc web

 1. Descripció de la finalitat: En cas que acceptin la nostra Política de cookies, en particular, les nostres cookies d'anàlisi, personalització i publicitàries, les dades dels usuaris podran ser tractades d'acord amb el que estableix la Política de cookies.
 2. Base de legitimació: L'interessat presta el consentiment exprés i explícit per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
 3. Dades tractades per a aquesta finalitat: Dades de navegació (direcció IP i el domini des del qual s'obté l'accés, data i hora de la visita, etc.).


FINALITAT 4. Visites a les instal·lacions

 1. Descripció de la finalitat: Les dades personals dels usuaris que tinguin un interès a visitar les nostres instal·lacions seran tractades amb la finalitat de tramitar la sol·licitud efectuada per l'usuari i, si s'escau, gestionar la visita a les nostres instal·lacions que ha estat prèviament sol·licitada.
 2. Base de legitimació: L'interessat presta el consentiment exprés i explícit per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
 3. Dades tractades per a aquesta finalitat: Dades de caràcter identificatiu i de contacte (nom, llinatges, adreça de correu electrònic, telèfon, adreça postal) i qualsevol altra tipologia de dades que pugui ser proporcionada per l'usuari mitjançant l'emplenament del formulari.


FINALITAT 5. Canal ètic

 1. Descripció de la finalitat: identificar infraccions, irregularitats o incompliments comesos en el si de l' entitat o de qualsevol de les seves filials, i, si és el cas, iniciar el corresponent expedient d'investigació.
 2. Base de legitimació: l'interès legítim de l'entitat en la prevenció de delictes i, en l'àmbit europeu, el compliment de la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.
 3. Dades tractades per a aquesta finalitat: dades identificatives i de contacte (nom i llinatges, ciutat, país, adreça, correu electrònic, telèfon), i altres categories de dades que puguin ser proporcionades pels usuaris en comunicar-se amb L'ENTITAT.


FINALITAT 6. Gestió dels serveis prestats a través del Lloc web

 1. Descripció de la finalitat: Les dades personals dels usuaris seran tractades amb la finalitat de prestar els serveis habilitats a través del Lloc Web, com facilitar a l'usuari la possibilitat de realitzar comandes on-line, gestió i processament d'aquestes comandes, així com de seguiment i arxiu de comandes històriques realitzades, o facilitar a l'usuari la consulta de la seva facturació. Les dades personals dels usuaris seran tractades per dirigir-s' hi en relació als serveis prestats, incloent comunicacions per mitjans electrònics, com remissió per correu electrònic de la comanda realitzada, recordatoris de comanda o la comunicació de qualsevol incidència que pogués produir-se amb la seva comanda.
 2. Base de legitimació: El tractament és necessari per a l' execució d' un contracte en el qual l' interessat és part o per a l' aplicació a petició d' aquest de mesures precontractuals.
 3. Dades tractades per a aquesta finalitat: Dades identificatives i de contacte (nom, cognoms), dades de transaccions de béns i serveis (béns i serveis rebuts per l'afectat, transaccions financeres), dades econòmiques, financeres i d'assegurances (dades de pagament).


Quines dades personals ha de facilitar-nos en cada cas?

L'ENTITAT informa als usuaris que, quan les dades personals siguin recaptades a través d'un formulari posat a disposició a través de la nostra pàgina web, caldrà que l'usuari aporti, almenys, aquelles dades marcades amb un asterisc (*). En cas de no proporcionar aquestes dades, considerades com a necessàries, L' ENTITAT no podran gestionar la seva sol.licitud.


Per quant temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals proporcionades pels usuaris seran conservades durant el temps necessari, i mentre resultin limitades i pertinents, per complir de manera efectiva amb les finalitats anteriorment indicades.

En particular, TIRME conservarà les dades personals remeses pels usuaris mentre resultin necessàries per gestionar i atendre les consultes plantejades (sol·licituds de contacte, reserva de visites, informació...), sempre que aquest no hagués retirat el seu consentiment o exercitat els seus drets de supressió, cancel·lació o limitació del tractament.

Les dades recaptades a través de processos de selecció o candidatures d' ocupació seran conservades pel termini de 2 anys des de la seva recepció i, en tot cas, mentre l' interessat no retiri el seu consentiment. Les imatges i dades recaptades dels interessats seran tractades mentre no sigui retirat el consentiment, i continuïn resultant pertinents i necessàries per a la finalitat de promocionar l' activitat de TIRME.

Pel que fa a la conservació de la informació relativa a les dades de navegació i cookies, pot obtenir més informació en la nostra Política de cookies: https://www.tirme.com/ca/cookies 


Amb qui compartim les dades personals dels usuaris?

Estan previstes les següents cessions de dades:

 1. A Administracions Públiques en els casos que resulti precís de conformitat amb la normativa vigent en cada moment, així com a les autoritats judicials i Forces i Cossos de Seguretat de l' Estat quan resulti necessari.
 2. La nostra empresa forma part del Grup URBASER pel que es preveuen cessions de dades a empreses que integrin el grup. Aquesta comunicació es realitzarà amb la mateixa finalitat i els terminis de conservació per als quals hagi estat informat l' interessat.
 3. Responsables de serveis d' analítica web: la pàgina té habilitades eines prestades per Google LLC. L'ús d'aquestes eines podria implicar una transferència internacional de dades als Estats Units.


Quins són els drets dels usuaris?

Podrà exercir aquests drets mitjançant correu postal a l'adreça Ctra. de Soller Km. 8,2, camí de Son Reus, 07120 de Palma de Mallorca (Illes Balears, Espanya) o a través de l'adreça de correu electrònic lopd@tirme.com i pdp@urbaser.com indicant quin dret desitja exercitar. En ambdós supòsits, s' haurà d' acreditar la identitat de la persona que exerceix els seus drets. Per al cas que no fos suficient, es podrà demanar informació addicional.

Així mateix, els interessats tenen dret a retirar el consentiment prestat i a reclamar davant Agència Espanyola de Protecció de Dades.


Mesures de seguretat

L' ENTITAT adopta les mesures d' índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l' estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.


Modificació de la Política de Privacitat

L' ENTITAT es reserva el dret de modificar la present Política de Privacitat quan ho estimi necessari, sense necessitat de nova acceptació per part de l' usuari.

En cap cas L' ENTITAT modificarà les polítiques ni pràctiques per fer-les menys eficaces en la protecció de les dades personals dels nostres clients emmagatzemats anteriorment, sense el consentiment previ dels clients afectats.


Data d' última modificació: 01/02/2024