Com funcionen?

Funcionament de la Planta de Marratxí:

La planta de compostatge de la zona de Can Canut permet un correcte aprofitament de la matèria orgànica present a tots els llots procedents de les EDAR (estacions depuradores d'aigües residuals) en el MET (matèria orgànica procedent d'un procés de metanització per a la producció de biogas) i a la FORM (fracció orgànica del residu municipal).

Donades les característiques particulars i la distinta procedència de les fraccions orgàniques, el seu tractament també es diferenciat.

Descripció del procés:

La Planta de Compostatge tracta tots els llots digerits procedents d'estacions depuradores d'aigües residuals, digest procedent de la biometanització i fracció orgànica de recollida selectiva, constant de vàries zones diferenciades:

-Zona de recepció i preparació de matèries primes: Llots, FORM, MET i ME.

-Zona de tractament de FORM (tambors fermentadors).

-Zona de maduració (túnels dinàmics).

-Zona de afini i eliminació d'impureses.

Les matèries orgàniques de distintes procedències es recepcionen en zones distintes:

-FORM: platja recepció FORM.

-MET: sòl mòbil.

-Llots: tremuges de descàrrega.

Aquests materials es mesclen amb la proporció adequada de material estructural i es destinen a les zones on s'inicia el procés de compostatge.

En els tambors fermentadors, la FORM mesclada amb fracció vegetal sofreix una descomposició intensiva i, seguidament, passa als túnels de maduració.

En els túnels dinàmics es realitza el procés de maduració de les distintes mescles de matèria orgànica. Les volteadoras s'encarreguen de moure el material al llarg dels túnels fins a arribar a la zona de descàrrega del material. Es varen instal.lar 34 túnels dinàmics amb una longitud de 50 metres.

El material descarregat es dirigeix mitjançant cintes transportadores cap a la zona d'afino on passa per un garbell rotatiu o trommel, eliminant la fracció gruixada del producte final.

La planta compta amb altres equips per eliminar impureses, com son:Sistema de captació de films, separador magnètic i taula densimétrica. Tota la planta consta d'un sistema de desodorització que capta l'aire de les naus i el condueix cap el biofiltre per ser tractat de forma adequada i eliminar els contaminants presents en la corrent gasosa.


Funcionament de la Planta de Calviá:

La planta de compostaje de Calvià s'ha dissenyat per al tractament de la fracció orgànica dels residus municipals (F.O.R.M.) que ha estat recollida selectivament.

La planta consta d'un àrea de recepció de matèries primeres, tambors fermentadores dinàmics, sistema de depuració d'olors, zona de maduració, zona d'afino i zona d'emmagatzematge del compost final.

Els materials que arriben a la planta (F.O.R.M. i fracció vegetal) es descarreguen en les sitges de recepció de matèries primeres per a, posteriorment, ser barrejats en proporcions adequades. Aquesta barreja s`introduïx en els tambors fermentadores, on s'inicia la descomposició de la barreja.

La tecnologia seleccionada és ENVITAL i consisteix en uns tambors tancats on es realitza una fermentació dinàmica intensiva en condicions aeròbiques que permet l'estabilització dels recursos orgànics biodegradables.

Després de 6-7 dies de fermentació en els tambors, es procedeix a la seva descàrrega, i el material obtingut és conduït cap a la zona de separació d`impureses mitjançant cintes transportadoras.

Un separador magnètic separa la fracció fèrrica i, seguidament, una garbella d'estrelles separa la fracció vegetal gruixuda i impureses de la fracció fina. En la tremuja de descàrrega de la garbella d`estrelles s'ha instal·lat un sistema de captació de film, que aspirarà el material plàstic.

Els gasos produïts durant el procés de fermentació són extrets pel sistema de ventilació dels tambors i enviats al sistema de depuració d'olors, per al seu tractament.

El producte obtingut es deixa en la zona de maduració, des d'on, finalment, passarà al tractament d'afino.

 

Com funcionen les plantes de Sa Pobla, Ariany i Felanixt:

La tecnologia de compostatge seleccionada és la de canals dinàmics airejats. Bàsicament, cada planta consta de zona de recepció de matèries primeres, canals dinàmics airejats, biofiltre, zona de maduració, zona d'afino i zona d'emmagatzematge del producte.

Els materials que arriben a la planta (llots i fracció vegetal) es descarreguen en les sitges de recepció de matèries primeres per a, posteriorment ser barrejats en proporcions adequades. Aquesta barreja s`introdueix mitjançant una pala carregadora en la boca dels canals airejats on s`inicia la descomposició biològica. Una màquina volteadora desplaça la massa a través dels canals fins a la part de descàrrega d`aquests. El nivell d`oxigen necessari per a la descomposició biològica i el control d`olors es realitzen mitjançant el sistema d`aspiració d`aire situat sota els canals. L'aire aspirat pel sistema de ventiladors és conduït al biofiltrr on s'assegura la seva desodorització abans de ser alliberat a l'atmosfera.

El producte recollit en la zona de descàrrega passarà a la zona de maduració per a prosseguir amb una segona fase de descomposició menys intensiva fins a arribar a el grau de maduració adequat per a la seva comercialització.

Una vegada finalitzat el procés de compostaje, el compost passa per un sistema d'afino (trómel o un tamís vibrant) on se separa la part gruixuda de la fracció vegetal que no s'ha incorporat al producte durant el procés de compostaje.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax +34 971 435 218 info@tirme.com