El ferm compromís de TIRME amb la qualitat i l'excel·lència neix en la pròpia empresa, formalitzant-se amb la implantació l'any 2000, d'un Sistema de Gestió de la Qualitat voluntari basat en les normes internacionals de la sèrie ISO 9000. En la dimensió ambiental, l'enfocament de gestió de TIRME és necessàriament diferent ja que el seu negoci consisteix precisament a tenir cura del medi ambient. Per això s'ha abordat des d'un principi la implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental, a través del com es duu a terme un estricte control d'aspectes i riscos ambientals, a més d'establir objectius de millora contínua. D'aquesta forma, el desenvolupament, consolidació i millora del Sistema de Gestió de Qualitat s'ha produït en paral·lel al de Gestió Ambiental, aquest últim seguint el model de la norma UNE-EN-ISO 14001.


Al llarg d'aquests anys, TIRME ha continuat treballant en la consolidació dels Sistemes Integrats de Gestió de la Qualidat i el Medi ambient, per a les activitats actualment certificades de Disseny, Construcció, Engegada i explotació de les Plantes de tractament de residus i infraestructures associades, certificant l'any 2010 els processos específics de la Planta de Selecció d'Envasos Lleugers, que s'uneixen als ja existents: la Planta Incineradora i les Estacions de Transferència. En aquesta línia de treball, i durant 2012, s'han incorporat al Sistema de Gestió de Qualitat i Medi ambient els processos específics del Dipòsit de Seguretat, Planta de Tractament d'Escòries i Planta d'Assecat Solar i en 2015 s'han sumat la Planta de Metanització i la Planta de Compostatge de l'àrea de Can Canut

L'interès de TIRME per incorporar les millors pràctiques a nivell empresarial ha impulsat, igualment, a certificar nous sistemes de gestió. Prova d'això és la implantació del model d'Empresa Familiarment Responsable, certificat en 2008, i la integració de nous sistemes de gestió com el de Seguretat i Salut en el Treball segons la norma OSHAS 18001:2007, certificat en 2009, el de Seguretat de la informació segons la norma UNE-ISO/IEC 27001, certificat en 2011, i el d'Eficiència Energètica segons la norma UNE-EN-ISO-50001, certificat en 2012. Derivat de la implantació d'aquest últim model, l'empresa ha realitzat una minuciosa auditoria energètica que ha permès definir, a través de la creació d'un grup de treball interdepartamental, un pla d'accions encaminat a la millora de [...]

AMPLIAR

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com