Pla Director de Residus Urbans de Mallorca

El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió celebrada en data 6 de febrer de 2006, va aprovar definitivament el text i la documentació gràfica que conformen la REVISIÓ DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS URBANS DE LA ILLA DE MALLORCA, aprovat l'any 2000 i que està en clara consonància amb el Pla Nacional de Residus Urbans (PNRU). El Pla té incidència directa sobre diferents tipus de residus; residus urbans, residus d'envasos, residus de depuració de gasos i escòries procedents de la incineració, fangs de les estacions depuradores d'aigües residuals urbanes, i residus de construcció i demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de Mallorca.

Els objectius del present pla director sectorial són:

1. L'estabilització de la generació de residus urbans per habitant de fet i any dintre de l'horitzó temporal del present pla.

2. La valorització o incineració amb recuperació d`energia d`un mínim del 60% en pes dels residus d`envasos per a l'any 2008.

3. L'assoliment d`un reciclatge mínim d`un 55% i d`un 80% màxim per a l'any 2008 per als residus d`envasos.

4. L'assoliment dels objectius de reciclatge per a l`any 2008 per als següents materials continguts en els residus d`envasos:

a) 60% en pes de vidre.

b) 60% en pes de paper cartró.

c) 50% en pes de metalls.

d) 22,5% en pes de plàstics.

e) 15% en pes de fusta.

5. L'assoliment dels objectius de recollida selectiva per a l'any 2013 i per a cadascuna de les fraccions següents:

a) 68 % per al paper cartró.

b) 68 % per al vidre.

c) 28 % per als envasos lleugers.

d) 55 % per a la fracció orgànica dels residus municipals.

6. L'assoliment dels objectius de tractament per a l'any 2013 per als residus urbans generats a la illa de Mallorca (epígrafs a, b, c i i de l'article 2.2) següents:

a) 38 % de valorització material dels residus inclosos dintre de l'àmbit d'aplicació del present pla director sectorial dels quals un 43% serà per als residus especificats a l'epígraf a) de l`article 2.2 i un 100% per als residus especificats en l'epígraf i) de l'esmentat article.

AMPLIAR

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com